Nákupný vozík 0.00 PLN |0 szt.
MENA: PLN | EUR
Jazyk PL | DE | EN| UA| SK

I. Všeobecné ustanovenia

1. Internetový obchod pôsobiaci na adrese regranulaty24.pl prevádzkuje Jan Schenk, ďalej len „Predávajúci“.

2. Internetový obchod predáva tovar prostredníctvom internetu, prostredníctvom webovej stránky regranulaty24.pl.

3. Ceny tovaru v internetovom obchode sú uvedené v príslušnej mene danej krajiny a sú vrátane DPH (sú to ceny brutto).

4. Výrobky prezentované v predajni sú plastové regranuláty a rebriny. V ponuke môžu byť aj položky, ktoré nie sú sériovo vyrábané.

5. Na žiadosť zákazníka je možné vystaviť faktúru s DPH.

6. Zákazníci, ktorí nakupujú v internetovom obchode, súhlasia s vystavením faktúry s DPH bez podpisu Kupujúceho.

Podrobnosti o predajcovi:

Regranulaty24.pl 

ASEO Recykling System Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21
33-132 Niedomice

Uprawniony recykler GIOS: UE 0019518 R
NIP: 993-065-32-96 | REGON: 122972585 | KRS: 0000481631

II. Zadávanie objednávok

 

1. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne.

2. Podmienkou správneho odoslania objednávky a jej realizácie je úplné a správne vyplnenie objednávkového formulára na internetovej stránke regranulaty24.pl Kupujúcim.

3. Predávajúci umožňuje kupujúcemu objednať tovar vyrobený alebo dovezený na jeho individuálnu objednávku. Všetky detaily takejto objednávky sú dohodnuté e-mailom.

4. Odoslanie objednávky kupujúcim sa rovná odovzdaniu prejavu vôle k uzavretiu zmluvy a je potvrdené e-mailom.

5. Objednávka je odovzdaná na vykonanie v čase:

a) pripísanie na bankový účet obchodu (štandardný bankový prevod),

b) Pozitívne overenie transakcie na transakčnej webovej stránke, online okamžitom platobnom kanáli alebo platobnom kanáli kreditnou kartou dostupnom v obchode regranulety24.pl,

6. V prípade, že obchod nemôže objednávku splniť, Predávajúci o tom bezodkladne informuje Kupujúceho. V takom prípade bude Kupujúcemu okamžite vrátená suma zaplatená v plnej výške.

III. Preprava tovaru


1. Zakúpený tovar spolu s Zákazníkom zvoleným predajným dokladom (faktúra / pokladničný doklad) zasiela Zákazníkom zvolený prepravca na adresu uvedenú Zákazníkom v objednávkovom formulári.

2. Náklady na dopravu sa určujú automaticky pri každom zadávaní objednávky.

3. Náklady na dopravu hradí v plnej miere Kupujúci.

4. Dobu plnenia objednávky tvorí: čas prípravy tovaru a čas dodania. Doba vybavenia objednávky by nemala presiahnuť 14 dní. V prípade objednávok tovaru na zákazku sa čas plnenia objednávky určuje individuálne.

IV. Vrátenie a výmena


1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu predložením príslušného písomného vyhlásenia do desiatich dní odo dňa doručenia tovaru.

2. Na dodržanie tejto lehoty stačí zaslať vyjadrenie pred jej uplynutím. Kupujúci môže vo vyhlásení uviesť číslo bankového účtu alebo adresu pre poštovú poukážku na vrátenie zaplatených peňažných prostriedkov, ktoré mu budú poukázané bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. zmluvy.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti kupujúci tovar predávajúcemu v nezmenenom stave, pokiaľ zmena nebola potrebná v rámci bežného obchodného styku, bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. o odstúpení od zmluvy.

4. Spotrebiteľ v súlade s § 38 Zákona o spotrebiteľoch nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

pri ktorom cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
pri ktorej je predmetom služby neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
v ktorej je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;
v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;
pri ktorej sú predmetom služby veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami;
v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v uzavretom obale, ak bol balík po doručení otvorený;
na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa s plnením začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní podnikateľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy;
na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom.


V. Sťažnosti

1. V prípade nesúladutovar so zmluvou, zodpovedá predávajúci kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom na základe ustanovení zákona z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach spotrebiteľského predaja ao zmene a doplnení Občianskeho zákonníka (z. z. 2002.141.1176 v znení neskorších predpisov ),

2. V prípade nesúladu tovaru so zmluvou je potrebné na adresu predávajúceho zaslať list s uvedením nesúladu a očakávania ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie a požiadavky kupujúceho.

VI. Ochrana osobných údajov


1. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (Zb. zák. 2002.101.926, v znení neskorších predpisov) a zákonom zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (zn. Zákony 2002.144.1204 v znení neskorších predpisov).

2. Kupujúci poskytnutím svojich osobných údajov predávajúcemu pri zadávaní objednávky alebo registrácii na regranulaty24.pl súhlasí s ich spracovaním predávajúcim za účelom riadnej realizácie objednávky. Tieto údaje budú použité len na tento účel a nebudú zdieľané s inými subjektmi.

3. Zákazník má možnosť kedykoľvek prezerať, opravovať, aktualizovať a mazať svoje osobné údaje.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, platia príslušné zákonné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o osobitných podmienkach spotrebiteľského predaja, o ochrane niektorých práv spotrebiteľa a zodpovednosti za nebezpečné výrobky, o ochrane osobných údajov a o poskytovaní elektronických služieb. služby.